top of page

Sales Department

1. Základní ustanovení

 

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi společností HB PRINT, s.r.o., IČO: 630 77 345, se sídlem Cheb, Spojovací 2426/2, PSČ 350 02, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11796 (dále jen „HB PRINT“ nebo též „Dodavatel“) a jinými osobami, v nichž HB PRINT je v postavení zhotovitele podle smlouvy o dílo nebo v postavení prodávajícího podle kupní smlouvy.

 

1.2 Ustanovení těchto VOP platí, pokud odlišná ujednání ve Smlouvě nestanoví jinak.

 

1.3 Obchodní či jiné podmínky Zákazníka se nebudou aplikovat na smluvní vztahy upravené těmito VOP, pokud nebude ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

 

2. Pojmy

 

2.1 Ve smlouvách podle článku 1. a v těchto VOP se rozumí:

 

a)“Smlouvou“ Rámcová smlouva, Smlouva o dílo nebo Kupní smlouva, Dílčí smlouva podle Rámcové smlouvy nebo jakákoli obdobná smlouva.

b) „Rámcovou smlouvou“ smlouva upravující podmínky, za nichž budou Dodavatel a Zákazník uzavírat Dílčí smlouvy.

c) „Dílčí smlouvou“ Smlouva o dílo nebo Kupní smlouva uzavřená podle Rámcové smlouvy, v níž se podrobně sjednávají náležitosti Smlouvy o dílo nebo Kupní smlouvy.

d) „Dodavatelem“ HB PRINT jako zhotovitel v případě Smlouvy o dílo nebo prodávající v případě Kupní smlouvy.

e) „Zákazníkem“ objednatel v případě Smlouvy o dílo nebo kupující v případě Kupní smlouvy.

f) „Dílem“ zhotovení určité věci na zakázku.

g) „Výrobou“ činnost dodavatele směřující k provedení nebo zhotovení Díla.

h) „Dodávkou“ splnění povinnosti Dodavatele předat zboží Zákazníkovi, případně provést Dílo a předat je zákazníkovi.

i) „Zbožím“ je movitá věc, která je jako výrobek nebo předmět díla předávána Zákazníkovi.

j) „Materiálem“ věci, které je Zákazník povinen předat Dodavateli k provedení Díla, aby byly do tohoto díla zabudovány nebo při jeho provádění spotřebovány.

k) „Dokumentací“ soubor dokumentů vztahujících se k Dílu, které podle právních předpisů nebo Smlouvy mají být v souvislosti s jeho Dodávkou předány Zákazníkovi.

l) „Technickou specifikací“ dokumenty popisující tvar, funkci, složení nebo jiné vlastnosti Zboží nebo způsob provádění Díla.

m) „Kontrolou“ činnost směřující ke zjištění existujícího stavu, kterou si Zákazník ověřuje řádnost plnění Smlouvy během Výroby a po jejím ukončení.

n) „Přejímkou“ převzetí Zboží Zákazníkem.

o) „Kupní cenou“ cena za Zboží nebo odměna za provedení Díla bez daně z přidané hodnoty (dále „DPH“).

p) „Příslušenstvím“ Kupní ceny daň z přidané hodnoty, smluvní pokuty, úroky z prodlení, skladné a případné dopravné, pojistné, balné a obdobné náklady, k jejichž úhradě je Zákazník povinen.

 

2.2 Pojmy neuvedené v bodě 2.1 tohoto článku, nejsou-li definovány ve Smlouvě jinak, mají takový význam, jaký vyplývá z právních předpisů, případně v jakém smyslu se běžně v podnikatelských vztazích užívají.

 

 

3. Technické podklady a součinnost zákazníka

 

3.1 Jestliže má být Dílo provedeno nebo Zboží vyrobeno podle Technické specifikace a dalších podkladů předaných Dodavateli Zákazníkem (podklady k tisku), je Zákazník povinen předat tyto podklady k tisku Dodavateli ve lhůtě sjednané ve Smlouvě. Není-li lhůta ve Smlouvě sjednána, je Zákazník povinen předat Technickou specifikaci a podklady k tisku Dodavateli při uzavření Smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy s přihlédnutím na Smlouvou stanovený termín Dodávky.

 

3.2 Zákazník je povinen poskytnout Dodavateli veškerou součinnost potřebnou k řádnému provedení Díla, zejména dodat včas a řádně Technickou specifikaci, Materiál a jiné podklady k tisku nezbytné pro řádné zhotovení Díla nebo dodání Zboží, dále zaplatit včas sjednané zálohy a bezodkladně poskytnout Dodavateli vysvětlení k Technické specifikaci a k dalším podkladům k tisku, jakož i další konzultace, jestliže je to podle uvážení Dodavatele nezbytné k řádnému provedení Díla.

 

3.3 V případě, že Dílo má vycházet z Materiálu nebo jakýchkoli podkladů k tisku dodávaných Zákazníkem, pak Zákazník odpovídá za kvalitu a úplnost Materiálu a podkladů k tisku, které předá Dodavateli ke zhotovení Díla. Výhradně Zákazník je odpovědný za vhodnost i obsah Materiálu, Technické specifikace a jiných podkladů k tisku.

 

3.4 Zákazník bere na vědomí, že Dodavateli není znám záměr Zákazníka v nakládání s Dílem. Dodavatel z tohoto důvodu není povinen jakkoli v této souvislosti kontrolovat dodávaný Materiál, Technickou specifikaci a jiné podklady k tisku. Tato skutečnost nezakládá jakoukoli případnou

odpovědnost Dodavatele za případné vady Díla.

 

4. Cena, balení, doprava

 

4.1 Kupní cena platí pro sjednanou dodací doložku dle bodu 6. těchto VOP (doložka EXW/Ze závodu), není-li ve Smlouvě sjednáno výslovně jinak.

 

4.2 Dodavatel se zavazuje dodat Zboží běžně zabalené, popřípadě na běžných paletách, které se nevrací. Cena obalového materiálu, vratných obalů, palet a kontejnerů pro přepravu Zboží k Zákazníkovi není zahrnuta v ceně Zboží a účtuje se zvlášť. Případné vratné obaly je Zákazník povinen vrátit Dodavateli do třiceti dnů od Dodávky, jinak je povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 230,- Kč za každou nevrácenou nebo poškozenou euro paletu. Bude-li Zákazník požadovat speciální balení Zboží, budou podmínky takového balení včetně jeho ceny sjednány ve Smlouvě.

 

4.3 Dodává-li Zákazník Materiál, přechází vlastnické právo k němu na Dodavatele okamžikem převzetí Materiálu.

 

 

5. Kontrola a Přejímka

 

5.1 Je-li ve Smlouvě sjednáno právo Zákazníka na Kontrolu, je Zákazník povinen oznámit Dodavateli nejméně 3 (tři) pracovní dny předem termín Kontroly. Kontrolu lze uskutečnit pouze v pracovní dny Dodavatele v době od 7 do 14 hodin.

 

5.2 Zjistí-li Zákazník při Kontrole, že Dodavatel nedodržuje předepsané nebo ve Smlouvě sjednané technologické postupy nebo porušuje všeobecně závazná či ve Smlouvě sjednaná pravidla kontroly jakosti, upozorní na to písemně Dodavatele, který je povinen sjednat neprodleně nápravu a do 5 (pěti) pracovních dnů o tom písemně informovat Zákazníka.

 

 

6. Dodací podmínky

 

6.1 Nestanoví-li Smlouva jinak, Zboží bude dodáno Zákazníkovi v místě sídla Dodavatele (doložka EXW/Ze závodu).

 

6.2 Dodavatel dodá Zákazníkovi Zboží v termínu určeném Smlouvou za předpokladu řádného a včasného splnění povinností Zákazníka stanovených ve Smlouvě a těchto VOP, případně v termínu pozdějším, dochází-li k jeho prodloužení dle Smlouvy nebo těchto VOP.

 

6.3 Dodávka proběhne výhradně v pracovních dnech v obvyklé pracovní době. Pokud termín dodání připadá na státní svátek nebo den pracovního klidu, posouvá se termín dodání na nejbližší následující pracovní den.

 

6.4 K Dodávce dojde za splnění jedné z následujících podmínek:

 

a) Zboží bude Dodavatelem předáno a současně dojde k jeho převzetí ze strany Zákazníka nebo Zákazníkem určené osoby v místě dodání; nebo

b) Dodavatel umožní Zákazníkovi disponovat se Zbožím v místě dodání, aniž by skutečně došlo k jeho převzetí ze strany Zákazníka nebo jím pověřené osoby

c) Dodavatel splní svoji povinnost dodat dle příslušné dodací podmínky uvedené v bodě 6.1.

 

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že Dodávka dle písm. b) a/nebo c) zakládá povinnost Zákazníka převzít Zboží, zaplatit Dodavateli Kupní cenu včetně Příslušenství a případné náklady a výdaje Dodavatele spojené s prodlením Zákazníka s převzetím Zboží (zejména náklady na uskladnění Zboží apod.).

 

6.5 Do 7 (sedmi) dnů od Dodávky je Dodavatel povinen předat Zákazníkovi nebo odeslat na jeho adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na poslední Dodavateli známou adresu Zákazníka Dokumentaci.

 

6.6 Vlastnické právo ke Zboží, jakož i nebezpečí škody na Zboží, přechází z Dodavatele na Zákazníka uskutečněním Dodávky.

 

6.7 Částečné plnění je přípustné. Dodavatel je oprávněn plnit i před termínem sjednaným ve Smlouvě a Zákazník je povinen takové plnění přijmout. Splatnost faktury v případě takové Dodávky však bude stejná, jako by k dodání došlo ve sjednaném termínu.

 

6.8 K převzetí Zboží je Dodavatel povinen vyzvat Zákazníka.

 

6.9 V případě Dodávky podle bodu 6.4 písm. b) nebo c) je Dodavatel oprávněn Zboží uskladnit a Dodavatel má též právo pozastavit Dodávky. Uskladněné Zboží má Dodavatel právo zadržet až do úplného zaplaceni Kupní ceny včetně Příslušenství a případných nákladů a výdajů Dodavatele spojených s prodlením Zákazníka s převzetím Zboží a jeho uskladněním. Za uskladnění je oprávněn Dodavatel účtovat Zákazníkovi skladné ve výši 0,05% Kč fakturované částky denně až do dne, kdy Zákazník Zboží odebere nebo kdy Dodavatel využije postupu podle následující věty. Neodebere-li Zákazník uskladněné Zboží do 2 (dvou) měsíců od uskladnění, dává tím Zákazník Dodavateli výslovný souhlas a uděluje mu plnou moc k tomu, aby Dodavatel takové Zboží zlikvidoval nebo s ním naložil jiným způsobem, přičemž nárok Dodavatele na zaplacení Kupní ceny a Příslušenství není dotčen. Zároveň má Dodavatel právo vyúčtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 20 % Kupní ceny takového Zboží. Vedle smluvní pokuty je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli náklady na uskladnění Díla a jeho likvidaci. Peněžní prostředky získané z prodeje nebo likvidace Zboží budou započteny proti splatným závazkům Zákazníka vůči Dodavateli, zejména pak nákladům na uskladnění.

 

 

7. Platební podmínky

 

7.1 Právo na zaplacení Kupní ceny vzniká Dodavateli dnem uskutečnění Dodávky.

 

7.2 Zákazník je povinen zaplatit Kupní cenu s Příslušenstvím v hotovosti u Dodavatele, nebo na jeho účet na základě faktury (daňového dokladu). Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.

 

7.3 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je Zákazník oprávněn fakturu vrátit Dodavateli do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího doručení Zákazníkovi. Ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Zákazníkovi běží lhůta splatnosti znovu.

 

7.4 Splatnost faktury je 14 (čtrnáct) dnů ode dne jejího doručení Zákazníkovi. Je-li sjednáno placení ve splátkách, stává se nezaplacením kterékoliv splátky ve lhůtě její splatnosti splatným celý zbytek dluhu, a to dnem následujícím po dni splatnosti neuhrazené splátky.

 

7.5 Zaplacením se rozumí připsání placené částky ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného na faktuře. Nejsou-li platby výslovně Zákazníkem označeny jinak, použijí se nejprve na úhradu dluhu nejdříve splatného.

 

7.6 Zálohy zaplacené Zákazníkem Dodavateli budou započítány na úhradu Kupní ceny. Dodavatel je však může započíst i na jiné své pohledávky za Zákazníkem; započtení se považuje za provedené v den, kdy oznámení o něm bylo doručeno Zákazníkovi.

 

7.7 Zákazník není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části Kupní ceny z důvodu vad Díla nebo jiných tvrzených nároků Zákazníka vůči Dodavateli.

 

7.8 Zákazník se zavazuje, že proti pohledávce Dodavatele vyplývající ze Smlouvy neuplatní bez písemného souhlasu Dodavatele započtení žádné pohledávky. Dodavatel se zavazuje, že u oprávněných pohledávek Zákazníka vzniklých ze Smlouvy takový souhlas bezdůvodně neodepře.

 

 

8. Reklamace a náhrada škody

 

8.1 Dodavatel je povinen dodat Zboží v jakosti a provedení stanoveném Smlouvou, resp. v jakosti, která odpovídá dohodnuté technologii zpracování, Materiálům, technické specifikaci a jiným podkladům k tisku. Pokud jakost a provedení Díla nejsou ve Smlouvě výslovně uvedeny, je Dodavatel povinen dodat Dílo v jakosti a provedení odpovídajícím standardní jakosti a provedení daného Díla. Množství se může lišit o +/-2% oproti stanovenému množství. Zákazník následně je povinen zaplatit Kupní cenu za množství skutečně Dodavatelem dodaného Zboží.

 

8.2 Dodavatel odpovídá za vady, které má Zboží v okamžiku Dodávky. Za vady vzniklé později odpovídá Dodavatel pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

 

8.3 Dodavatel neodpovídá za vady Díla a případnou škodu způsobenou tím, že použil na základě požadavku Zákazníka jím dodaný Materiál, Technickou specifikaci a jiné podklady k tisku. Obvyklé kolísání barevnosti tisku je přípustné a nebude posuzováno jako vada Díla.

 

8.4 Pokud má Dílo v okamžiku Dodávky vadu, Zákazník musí vadu Dodavateli neprodleně písemně oznámit s popisem předmětné vady a jejími projevy, a to nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne Dodávky. Pokud vada není písemně oznámena Dodavateli ve výše uvedené lhůtě, zanikají veškerá práva Zákazníka spojená s předmětnou vadou.

 

8.5 Dodavatel není odpovědný za množstevní ani žádné zjevné vady Díla ani za žádné poškození Díla vzniklé během přepravy Zboží, pokud přeprava Zboží nebyla provedena Dodavatelem.

 

8.6 Zjevné vady Zboží je Zákazník povinen písemně reklamovat u Dodavatele v okamžiku Dodávky zápisem do předávacího protokolu nebo dodacího listu. Pokud zjevné vady nejsou oznámeny Dodavateli ve výše uvedené lhůtě, zanikají veškerá práva Zákazníka spojená s předmětnou vadou.

 

8.7 Dodavatel je povinen neprodleně prověřit oprávněnost reklamace a poté do 10 (deseti) dnů oznámit výsledek Zákazníkovi. Dodavatel je povinen podle vlastního rozhodnutí vadné Zboží bezodkladně bud´ opravit, nebo nahradit novým, bezvadným, a to ve lhůtě dohodnuté se Zákazníkem s přihlédnutím k povaze vady a kapacitním možnostem Dodavatele.

 

8.8 Nahrazené Dílo nebo nahrazená část Díla jsou vlastnictvím Dodavatele a Dodavatel si je ponechá a naloží s nimi dle vlastního uvážení.

 

 

9. Sankce a náhrada škody

 

9.1 Je-li Dodavatel v prodlení s dodáním Díla nebo jeho části po dobu delší než 5 (pět) pracovních dnů, je Zákazník oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Kupní ceny Díla nebo jeho části za každý den prodlení, nejvýše však 10% Kupní ceny Díla nebo jeho části.

 

9.2 Je-li Dodavatel v prodlení s dodáním Dokumentace nebo její části po dobu delší než pět pracovních dnů, je Zákazník oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Kupní ceny Díla nebo jeho části, k němuž (níž) se vztahuje tato Dokumentace, za každý den prodlení, nejvýše však 10% Kupní ceny Díla nebo jeho části, k němuž (níž) se vztahuje tato Dokumentace.

 

9.3 Pro případ prodlení Zákazníka s plněním peněžitých závazků:

 

a) Dodavatel je oprávněn požadovat po Zákazníkovi a Zákazník se zavazuje zaplatit Dodavateli smluvní úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení; a

b) dodavatel je oprávněn pozastavit plnění Smluv, dokud nebude příslušná neuhrazená platba zaplacena, přičemž v takovém případě je Zákazník povinen nahradit Dodavateli veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé Dodavateli. Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění ze všech vzájemných obchodních vztahů se Zákazníkem.

 

9.4 Zákazník má vůči Dodavateli nárok na náhradu škody způsobené vadami Díla, maximálně však do výše 10% Kupní ceny Díla. Za vzniklou škodu se však nepovažuje ušlý zisk.

 

9.5 Smluvní pokuty plní funkci paušální náhrady škody a po úhradě smluvní pokuty bude zcela nahrazena veškerá případná škoda.

 

 

10. Okolnosti vylučující odpovědnost

 

10.1 Odpovědnost stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se takto stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu nebo trvale částečné nebo úplné plnění závazků některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po podpisu Smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající ze Smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění dodávek od subdodavatelů, výluky a nezákonné stávky.

 

10.2 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději do 10 dnů, písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o jejím vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se této události.

 

 

11. Odstoupení od smlouvy

 

11.1 Odstoupit od Smlouvy nebo Rámcové smlouvy lze pouze v případech, které stanoví Smlouva, tyto VOP nebo občanský zákoník ve znění platném ke dni podpisu Smlouvy.

 

11.2 Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy, je-li Dodavatel v prodlení s Dodávkou podle této Smlouvy nebo Rámcové smlouvy po dobu delší než 15 (patnáct) pracovních dnů.

 

11.3 Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy nebo Rámcové smlouvy, je-li Zákazník v prodlení s placením jakýchkoliv závazků vůči Dodavateli po dobu delší než 15 (patnáct) dnů, nebo v prodlení s dodáním Materiálu nebo Technické specifikace nebo jiných podkladů k tisku po dobu delší než 10 (deset) dnů.

 

11.4 Odstoupit od Smlouvy podle bodů 11.2. a 11.3. nelze, pokud před doručením oznámení o odstoupení pominul důvod, pro který bylo možno od Smlouvy odstoupit.

 

11.5 Odstoupení od Smlouvy nebo Rámcové smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně; účinnosti nabývá odstoupení dnem doručení.

 

11.6. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení Smlouvy nezanikají:

 

a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy,

b) nároky na zaplacení smluvních pokut nebo úroku z prodlení,

c) peněžité pohledávky Dodavatele za Zákazníkem vzniklé na základě nebo v souvislosti se Smlouvou,

d) ujednání o volbě práva a řešení sporů,

e) ustanovení VOP, která řeší vztahy po odstoupení od Smlouvy,

f) ustanovení, která se týkají takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají zavazovat i po ukončení Smlouvy.

 

 

12. Informační povinnost

 

12.1 Zákazník je povinen bezodkladně informovat Dodavatele o všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit plnění jeho závazků podle Smlouvy.

 

12.2 Dodavatel je povinen bezodkladně informovat Zákazníka o všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit plnění jeho závazků podle Smlouvy.

  

 

13. Mlčenlivost a zveřejnění informací

 

13.1 Veškeré informace, know-how, Technická dokumentace a její části včetně elektronických souborů, k nimž Dodavatel získal přístup v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy nebo s jejím plnění, budou považovány za důvěrné a nesmí být používány k jinému účelu nežli pro plnění Smlouvy.

 

13.2 Na žádost Zákazníka je Dodavatel povinen po zániku Smlouvy bez odkladu vrátit nebo zničit veškeré nosiče informací uvedených v bodě 13.1. včetně jejich kopií s výjimkou jedné kopie, kterou je Dodavatel oprávněn archivovat.

 

13.3 Zákazník je povinen zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o podmínkách sjednaných ve Smlouvě a o obsahu Technické specifikace a je oprávněn s nimi seznámit pouze zaměstnance, kteří se přímo podílejí na plnění Smlouvy, členy statutárního a dozorčího orgánu, pracovníky právního útvaru, auditora a daňového poradce.

 

13.4 Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se Dodavatele, o nichž se dozvěděl v souvislosti se Smlouvou nebo Rámcovou smlouvou.

 

13.5 V případě porušení některé z povinností uvedených v bodech 13.1 až 13.4 má poškozená strana právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.

 

13.6 Zákazník uděluje Dodavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním informace o tom, že Zákazník je v prodlení s placením svých závazků vůči Dodavateli po dobu delší než 30 dnů.

  

 

14. Ostatní ujednání

 

14.1 Jestliže Dodavatel provádí Dílo nebo vyrábí Zboží podle Technické specifikace dodané Zákazníkem, zodpovídá Zákazník Dodavateli za to, že provedením Díla podle této Technické specifikace nebo jeho následným užitím nebudou porušena práva třetích osob, zejména práva průmyslová a autorská. Zákazník zprošťuje Dodavatele veškerých závazků, které vůči Dodavateli z důvodu porušení takových práv uplatní třetí osoby a zavazuje se, že zejména

 

a) vstoupí do soudního či jiného řízeni zahájeného proti Dodavateli jako vedlejší účastník na straně Dodavatele, nebo mu poskytne veškerou potřebnou pomoc k obraně v takovém řízení, a

b) uhradí Dodavateli vše, co podle rozhodnutí příslušného orgánu by byl Dodavatel v této souvislosti povinen třetím osobám zaplatit nebo poskytnout.

 

14.2 Změny a doplňky Smluv a Rámcových smluv vyžadují písemnou formu, podepsanou všemi smluvními stranami.

 

14.3 Zákazník se zavazuje k provedení likvidace prázdných nevratných obalů a pomocného balícího materiálu na vlastní náklady. Zákazník je povinen dodržovat veškeré ekologické předpisy spojené s likvidací prázdných obalů a pomocného balícího materiálu. V případě jejich nedodržení se zavazuje uhradit vzniklou škodu a veškeré postihy orgánů životního prostředí.

 

14.4 Pokud by některá ustanoveni Smlouvy nebo VOP byla shledána částečně nebo úplně neplatnými, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany bez zbytečného odkladu dohodnou nahrazení neplatného ustanovení novým, které se nejvíce přiblíží účelu neplatného ustanoveni.

 

14.5. Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, platí, že Dodavatel je oprávněn uvést referenci o realizované zakázce pro Zákazníka při výkonu své podnikatelské činnosti, a to bez uvedení sjednané ceny.

 

 

15. Právo a řešení sporů

 

15.1 Smlouva se řídí právem České republiky. Pro otázky neřešené Smlouvou ani těmito VOP platí příslušná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném ke dni podpisu Smlouvy.

 

15.2 Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit jednáním smluvních stran, budou projednávány a rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu má sídlo Dodavatel. Jestliže je Zákazníkem právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s bydlištěm mimo území ČR, pak místně příslušným soudem je, nestanoví-li kogentní ustanoveni právního předpisu jinak, věcně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo Dodavatel.

 

 

16. Účinnost VOP

 

16.1 Tyto VOP jsou účinné od 1. června 2022 a jsou k dispozici v sídle Dodavatele a na jeho webových stránkách.

 

16.2 Dodavatel je oprávněn kdykoli změnit tyto VOP, a to zveřejněním jejich nového znění na výše uvedených webových stránkách Dodavatele. Nově uzavírané Smlouvy se budou řídit aktuálním zněním VOP ke dni uzavření Smlouvy. Na již uzavřené Smlouvy se nové znění VOP bude aplikovat jen v případě, že obě smluvní strany s tím vyjádří písemně souhlas.

bottom of page