top of page

Parametry dodaných podkladů

Přednostně pracujeme se soubory PDF verze 1.3, je však možné dodat soubory PS, resp. PRN.

Dále pracujeme s otevřenými formáty typu QXD, FH9, AI, TIFF, EPS, INDD (IDML) a CDR. Pokud budete data dodávat v některém z těchto formátů, kontaktujte nás pro specifikaci verze programů. Tyto soubory budou námi převedeny do PDF a odeslány zpět na korekturu. Zároveň bude naúčtován čas potřebný k převedení formátu.

Otevřené dokumenty, jako jsou soubory uložené z aplikací Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® PowerPoint, OpenOffice budou přijaty pouze po předchozí domluvě a musí obsahovat navázané obrázky a písma.

Soubory můžete posílat e-mailem, nahrát na FTP (vždy zašlete e-mail či zatelefonujte, že jsou na FTP nová data, a to až po ukončení nahrávání souborů), poslat s využitím služeb třetích stran (uschovna.cz atd.), přinést na flash disku nebo na CD.

Barevnost

Správná barevnost tiskových dat je základní podmínkou pro přípravu podkladů. Při dodání podkladů se špatnými barvami nebo jinými barevnými prostory může dojít k razantní změně výstupních barev (v takovém případě nelze špatný tisk reklamovat). Vždy prosím dodržujte následující body:

Všechny vektorové a bitmapové objekty musí být vždy v barvovém prostředí CMYK, ve stupních šedi nebo definovány přímými barvami.

Budou-li v prostoru RGB či jiném, je třeba počítat s barevnou jinakostí (degradací) po jejich převodu do tiskových separací - v takovém případě zákazníka upozorníme a žádáme předělání popř. nabídneme úpravu (účtovány DTP více práce). Za posuny v barevnosti naše tiskárna nenese odpovědnost.

Přímé barvy je nutné správně pojmenovat (nejlépe vybrat ze vzorníku barev Pantone – např. Pantone 133 C).

Je nežádoucí nazvat si barvu např. „modrá”, „barvička”, „stříbrná”, HKS nebo Pantone bez čísla.

Pokud neznáte příslušnou Pantone barvu, můžeme ji za Vás dle vzorníků převést - nelze však garantovat přesnost barvy po převodu odhadem. Stejným způsobem můžeme převést barvy z Pantone do CMYKu (účtovány DTP více práce)

ČERNÁ barva

plochy - při použití větších ploch vyplněných černou barvou u tisku CMYK ofsetem nedefinujte černou jako CMYK: 100/100/100/100, ale nastavte následující hodnoty pro dosažení ideální sytosti: SLOŽENÁ ČERNÁ CMYK: 64/55/53/100

text - text tištěný černou barvou musí být vytvořen pouze z této černé a nikoliv ze 100% všech dalších barev. Při tisku černé se tiskne jen černá, která je pěkná a ostrá. Když však budeme mít text ze všech barev, budou se přes sebe překrývat a text se může na první pohled jevit jako rozmazaný nebo nepěkně stínovaný. Černá musí být pouze černá a nesmí obsahovat žádné další přidané barvy, jinak budou barvy nanášeny na sebe (soutisk).

Podklady nesmí obsahovat ICC profily (POZOR, vložení ICC profilu automaticky provádí většina aplikací při ukládání dokumentu).

Rozměry

Velikost čistého formátu uvádějte v objednávce

Pokud soubor obsahuje více stran, musí být každá jednoznačně označena číslem, které určí její umístění při vyřazení či následném zpracování - pokud není označení musí být dodána maketa (stačí černobílá).

Soubory pro tisk musí být nevyřazené, tedy každá strana dokumentu obsahuje právě jednu vizitku, leták, plakát či stranu.

Tisková data musí být připravena ve velikosti 1:1 k výslednému produktu, případně v poměrovém měřítku. Pak je nutno dodat přesné procento zmenšení či zvětšení (např. z A4 na A5). Podklady dodané nepoměrově k výslednému tisku budou vráceny zadavateli jako nepoužitelné.

V případě brožur uložte všechny vnitřní strany v logickém pořadí do jediného souboru, a to včetně vakátů (prázdných stran).

 

Spadávka a značky

Každá strana v tiskovém dokumentu musí obsahovat spadávku, tedy přesah objektů, které se dotýkají okrajů čistého formátu dokumentu, a to minimálně 3 mm na každou stranu, které se to týká. Pokud dodaný soubor obsahuje řezací značky, musí přesně označovat čistý formát strany, musí být odsazeny minimálně 3 mm od čistého formátu a nesmí nezasahovat do čistého formátu.

Registrační či popisové značky není nutné vkládat.

Pokud je stránka bez spadávky, nechť je celková velikost dokumentu rovna jejímu čistému formátu.

Pokud se výsledný produkt biguje či skládá, musí být každá taková strana v dokumentu označena i značkami pro big nebo ohyb. Takováto značka se vyznačuje čerchovanou čarou a je odsazena minimálně 3 mm od čistého formátu.

Jde-li o produkt, který se následně vysekává, musí být součástí dodaných dokumentů i rozkres pro raznici. Ten může být dodán jako samostatný soubor nebo jako jedna ze stran tiskového dokumentu a musí mít stejné rozměry jako tiskový dokument. Pokud je součástí grafiky musí být složena z přímé barvy, která se nebude tisknou a nesmí být nastavena na přetisk.

Rozlišení

 

Dbejte na správné rozlišení objektů.

Obrázky CMYK a ČB v dodávaných souborech musí mít výsledné rozlišení minimálně 300 DPI. Bitové mapy musí mít výsledné rozlišení minimálně 600 DPI a ve formátu PDF nesmí být zapnuto jejich vyhlazování do stupňů šedi.

U pérovek mějte 1200 dpi.

Vyšší hodnoty nezlepšují kvalitu, pouze zbytečně zvětšují velikost daného souboru.

Při používání kompresí dbejte následujících pravidel: JPEG komprese musí být co nejkvalitnější, nejlépe maximální (JPEG je ztrátová komprese – při jejím použití se snižuje kvalita a barevnost vašich dat)

Komprese bitových map musí být žádná, nebo CCIT Group 4; LZW komprese souborů jsou povolené.

Nepoužívejte příkazy OPI (ukládání obrázků jen jako náhražek v nízkém rozlišení).

Písma

Do ukládaného souboru vždy vložte všechna použitá písma (fonty) včetně podmnožin – zatrhněte Embed All Fonts a Subset embedded fonts.

V dokumentech PDF, Postscript a EPS nemusí být písma převedena do křivek, u ostatních formátů ano.

Doporučujeme mít písma menší než 10 bodů pouze v jedné barvě.

Písma od 10 do 24 bodů maximálně ve dvou barvách.

Všemi čtyřmi barvami tvořit písma větší než 24 bodů.

Předtisková kontrola

Zákazníkovi je před samotným tiskem k dispozici kontrola rastrovaných dat.

Po vyžádání je zákazníkovi zašleme na jeho emailovou adresu prostřednictvím náhledu v PDF či JPEG formátu.

Trvá-li tedy zákazník na přesné barevnosti tiskoviny, je nezbytná jeho osobní kontrola při začátku tisku.

Lineatura rastrů a natočení úhlů separací

Zařízení, které používáme, umožňuje vytvářet rastry hustoty až 200 lpi s rozsahem pokrytí od 1 % do 99 %.

To znamená, že lze dosáhnout ostrých obrazů a propracovanějších detailů.

Pokud si zákazník sám hustotu neurčí, rozhodne obsluha zařízení na základě vlastního posouzení obrazu, druhu papíru atd.

Standardně volíme 150, resp. 175 lpi s tvarem rastrového bodu euklidovského typu.

U tiskovin, kde je přítomna ve větší míře růžová (pleťová), červená nebo oranžová barva používáme následující natočení úhlů separací:

Cyan 105°, Magenta 45°, Yellow 0° a Black 165°

V ostatních případech volíme standard: Cyan 105°, Mag. 165°, Yellow 0° a Black 45°.

Máte-li svou vlastní představu, je třeba na ni upozornit v objednávce.

adobe 1,3 corel.jpg
adobe 1,3 corel.jpg
adobe 1,3 corel.jpg
bottom of page